V
Va'd: Bir işin sonucunu yer ve zaman göstererek bildirme, haber verme. Kur'an'da, Allah'ın helak ve azabla uyarıp korkutması. Ölümden sonra diriliş, haşr ve hesap günü. Vaid: Bir işin kötü sonucunu, bir şerri haber verme.
Vahy: Büyük bir sürat ve bir gizlilik içinde verilen işaret, remiz. Fısıltı, ilka. Risalet. Allah'tan peygambere dini iletme tarzı. İlham. Cebrail'in peygambere haber getirmesi.
Vakıa: Olay, gerçek, olgu. Kur'an'da, gerçekleşmesi kesin olan Kıyamet. Vuku': Düşüş. Başa gelen, çatan büyük iş.
Vasiyet: Tavsiye anlamında söz. Bir kimsenin hayatında, ölümü veya yokluğunda başkalarından bir şey yapmalarını istemesi. Ismarlama. Kendi malına başkasını malik kılma. Emir. Farz. Gerisi için tavsiyede bulunma. Ailesinin ve malının yararına başkalarını tasarruf sahibi kılma.
Vaz': Yerine koyma, kılma, ikame etme. İcad etme, yaratma. Bırakma, doğurma. İskat etme, uydurma ve iftira. Bir şeyi vaz'etme, ilkesini koyma, yapılması için kural tesbit etme.
Vecih: Büyük ün ve üstün şeref sahibi kimse. Güçlü ve saygın. Yeri, makamı ve değeri yüksek tutulan.
Vekil: Koruyucu, işleri üstüne alan, karşılık veren. Veli. Rakîb. İşlerin kendisine havale edildiği kimse. Ruh. Kendisine havale edilen işleri düzeltip herkesin yapabileceğinden daha iyisini yapan. Allah.
Velayet: Hüküm sahipliği. İşlerin yürütücülük makamı. Ümmetin meşru önderliği, yönetim mekanizması.
Veli: Çoğulu evliya. Dost. Koruyucu. Yardımcı. Destekçi. Malik. İşlerin yürütücüsü. Rab, mabud. Şefaati ve şefkati, koruyuculuğu umulan. Hakim, mutasarrıf. Kumandan, hükümdar. Allah.
Vesile: İbadet ve Allah'a itaat etmek suretiyle sağlanan yakınlık, yakınlaşma. İsyanı terk. Rağbet. İlme, ibadete ve İslam'ın hükümlerine yapışmak ve Allah'a yakınlaşmada yalnızca bunları araç kılmak.
Vesvese: Fısıltı, gizli ses. Gönülden geçen ve tekrar edilen gizli söz. Fiskos. Avcının ve av köpeklerinin avı ürkütüp kaçırmamak için fısıltı ile haberleşmeleri. Kuruntu. Vehim. Şeytanın ve şeytan yolunda olanların zayıf kalblere ilka ettikleri şeyler, yanıltmalar; kalblerde doğurdukları kuşkular, huzursuzluk verici düşünceler, buhran duyguları. Vasvas: Vesvese veren, saptıran, huzursuzluklara ve kuruntulara düşüren. Şeytan.
Vücub: Kesin gereklilik. Vacib olma. Yapılamadığı zaman cezayı gerektiren kesin görev. Sorumluluk.
Ana Sayfa